PLATNOST

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě společnosti Mega Graphic. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Dodavatel :
Mega Graphic
Lipová 748
250 81 Nehvizdy

Tel.: +420 603 465 814
IČ: 49640569
DIČ: CZ7408172772


OBJEDNÁVKA

On-line objednávku zboží vytvoříte postupem, který je popsán v návodu Jak nakupovat.

Možnost podání objednávky:

* využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu v nákupním košíku    
* e-mailem - objednávku můžete poslat na e-mailovou adresu  megagraphic@seznam.cz

Po odeslání objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti neprodleně kontaktujte prodávajícího.


OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je až do zaplacení majetkem prodávajícího.

Podáním objednávky některým z výše uvedeným způsobem kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.


PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího.

Veškerá osobní data, která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace, jsou společností Mega Graphic považována za důvěrná. Tyto údaje jsou dle zákona chráněny proti zneužití a zásadně nebudou sdělovány třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

* zboží se již nevyrábí nebo nedodává    
* změnila se výrazným způsobem prodejní cena

 V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).


PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží zasláno.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

Kupující může svou objednávku vzít zpět (stornovat) nejpozději do dvou hodin po učinění objednávky e-mailem na adresu info@megagraphic.cz, v předmětu emailu musí být uvedeno slovo STORNO. Pokud kupující již za objednané zboží zaplatil a objednávku ve lhůtě 2 hodin řádně stornoval, bude mu zaplacená kupní cena vrácena - odeslána do 3 pracovních dnů zpět, a to bezhotovostním převodem. Pokud kupující stornuje objednávku později, než ve shora uvedené lhůtě 2 hodin, bude prodávající akceptovat takové storno pouze po předchozí dohodě s kupujícím a k akceptaci se předem nezavazuje.

     Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle odstavce 6 novely Občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží (nevztahuje se na osobní převzetí zboží v místě prodávajícího). Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím  poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zboží prodávajícímu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů po vrácení zboží.  Vrácená částka se bude rovnat rozdílu kupní ceny a nákladů, které prodejce vynaložil v souvislosti s dodáním zboží zákazníkovi (např. přepravné apod.).

     Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Při převzetí zásilky je kupující povinen překontrolovat stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky , poškození krabice, apod.) a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno ihned telefonicky oznámit prodávajícímu. Sepsat s dopravcem zápis o škodě a tento zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. V případě převzetí zásilky od dopravce nemá kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena pouze s dopravcem.


PLATEBNÍ PODMÍNKY

v současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:

* dobírkou - při převzetí dobírky, kdy si zboží necháte dovézt přepravní službou     

* v hotovosti - při osobním odběru

* bezhotovostní platbou na fakturu

 Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží. V případě, že bude prodávajícím nahlášena cena vyšší než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu příjmout nebo zrušit objednávku. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu.


REKLAMACE

Po doručení objednaného zboží (většinou Česká pošta) je kupující povinen zkontrolovat, zda obal nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, má kupující právo zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Je-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.megagraphic.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně,  e-mailem, či telefonicky. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Pavel Skokan, Lipová 748, 250 81, Nehvizdy nebo na e-mailové adrese: info@megagraphic.cz, telefonicky na telefonním čísle +420 603 465 814. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), a podrobný popis závady. Obratem po obdržení oznámení o vadě prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (většinou sídlo prodávajícího, prodejna).

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, snížením kupní ceny, či vrácením zaplacené kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací u kupujícího. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo daňovém dokladu vyznačena doba jiná. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného zboží. Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou na adresu určenou kupujícím.

Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající  kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu své další záměry, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno.

Odpovědnost za obsah Provozovatel  si vyhrazuje právo kdykoliv a bez předchozího upozornění změnit ceny a typy nabízených produktů. Společnost neručí za technické specifikace a popisy zboží, které jsou většinou přebírány od dodavatelů, nebo přímo výrobců.


PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou v platnosti od 01.12.2019.